Byggegrundene

Veje: 
Udstykkeren anlægger veje og stier og sørger for fremføring af forsyningsledninger (excl. varmeforsyning, da boligerne skal have individuel varmeforsyning, f.eks. jordvarmeanlæg eller varmepumper)

Vejadgang til boligområdet udlægges i en bredde på 10 meter, med min. 8 meter kørebane i asfalt og græsrabat i begge vejsider. Boligvejene udlægges med 8 meter, med min. 6 meter kørebane. Boligvejene anlægges med fastbelægning og græsrabat i begge sider. Overkørsler anlægges min. som 8 x 8 meter drejefelter med låste betonfliser.

Stier udlægges i en bredde af 2,5 meter med min. 2 meter fast belægning. På boligveje etableres vejbump ved stier, og der etableres afskærmning på stierne ud mod vejene. Grundkøber fremfører indkørsel i niveau med færdig rabat frem til bagkant af boligvej.

Områdets vejanlæg etableres med separate parkeringslommer, belysning og afløbsforhold.

Fællesarealer: 
Der anlægges fællesarealer i forbindelse med udstykningen. Fællesarealer indgår i en samlet plan for hele bebyggelsen, og laves som en gennemgående linje gennem området. 
Fællesarealerne anlægges i græs. Legeredskaber, boldbaner og lignende skal bekostes af grundejerforeningen. Der etableres 19 parkeringspladser fordelt i tre parkeringslommer i den nordlige del af området. 
 
Bebyggelse: 
Ifølge lokalplanen må bebyggelsen i området anvendes som åben/lav boligbebyggelse (parceller) til helårsbeboelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsesprocent, max. højde m.m.

Jordbundsundersøgelse: 
Der foretages boreprøver, når grundene byggemodnes.

Byggepligt:
Der må kun opføres og indrettes en bolig pr. byggegrund

Byggegrundene:
Alle byggegrundene får foretaget en jordboring betalt af sælger.

Kloakforsyning: 
Spildevandsstik føres 1 m ind på byggegrunden og afproppes, for at give mulighed for grundejer selv at bestemme skelbrøndens placering. 
Stikledning på egen grund betales af køber.

Regnvand:
Regnvandet føres ud i offentlig kloak. Regnvansstik føres 1m ind på byggegrunden og afproppes, for at give mulighed for grundejer selv at bestemme skelbrøndens placering.

Vandforsyning: 
32 mm vandstikledning føres 1 m ind på byggegrundene og afsluttes med stophane.
Tilslutning på egen grund betales af køber.

El-forsyning: 
Ved skel langs vejen opsættes skabe for el.
Tilslutning på egen grund betales af køber.

Udgifter til stikledninger pr. grund: 130.000 kr.
Betales af køber.

Fiber:
Byggemodning er forberedt på fremføring af fibernet.
Køber afholder selv tilslutningsbidrag, m.m.

Telefon: 
Telefoni via fibernet.